Ajankohtaista

Hyvää elämää Mikkelissä! Mikkelin Sosialidemokraatit ry:n vaalitavoitteita

Torstai 6.5.2021

Lasten ja nuorten etu edellä
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen parantaminen on SDP:n päätöksenteon kärjessä. Päätöksenteossa otetaan kaikilta osin huomioon lasten ja nuorten etu.  
Se tarkoittaa tehtyjen palveluheikennysten perumista ja uusia lapsiperheiden arkea helpottavia palveluja. Palvelutason nosto tarkoittaa varhaiskasvatuksen vuorohoidon heikennysten perumista, peruskoulujen ryhmäkokojen pienentämistä ja erityisoppilaiden opetuksen parantamista. Koulukiusaaminen on saatava loppumaan. Palvelut tulee säilyttää perheitä lähellä ja toimivina. Niihin satsaamalla pystymme lisäämään Mikkelin alueen vetovoimaa, jotta lapsiperheet voivat löytää täältä kodin ja työn. Päiväkodit ja oppilaitokset tulee olla turvallisia ja sisäilmaltaan terveitä. Kannatamme aina ongelmien ennalta ehkäisyä ja varhaista auttamista. Tavoitteenamme on turvallinen ja kehittävä lapsuus. Yksi tärkeä tällä kaudella aikaansaatu asia on maksuton joukkoliikenne alle 17-vuotiaille peruskoululaisille. Sitä tulee jatkossa laajentaa koskemaan myös 2. asteen opiskelijoita ja eläkeläisiä.

Kulttuuri kuuluu kaikille
On tärkeää, että Mikkeli on hyvä paikka taiteen ja kulttuurin ammattilaisten tehdä työtään. Se luo edellytykset monipuoliselle taiteen ja kulttuurin harrastamiselle. Tutkitusti taide ja kulttuuri edistävät hyvinvointia. Jokaisella pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet päästä kulttuuripalvelujen äärelle tulotasostaan tai elämäntilanteestaan riippumatta. Kulttuuri kuuluu kaikille! Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, mahdollisuus nauttia, tehdä ja harrastaa kulttuuria, ovat kuntalaisten peruspalveluita, joihin jokaisella kuntalaisella on oltava oikeus lompakkonsa paksuudesta ja taidoistaan riippumatta. Kirjastojen kurjistamista emme hyväksy. Mikkelin tulee turvata lähi- ja koulukirjastot. Lasten ja nuorten luetun ymmärtämisen taso sekä mekaaninen sujuva lukeminen ovat heikentyneet merkittävästi.
Haluamme tukea Mikkelin teatteria ja konserttitalo Mikaelia sekä Mikkelin musiikkiopiston toimintaa. Päivähoidossa oleville lapsille ja koululaisille tulee tarjota laadukasta taidekasvatusta sekä taata oikeus vuosittaiseen kulttuurielämykseen. Erityisesti Mikkelin tulee edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuutta pysyä yhteiskunnan täysipainoisina jäseninä ja tukea heidän osallisuuttaan kulttuurielämään. Tavoittelemme sitä, että Mikkelin teatterin kehitysvammaisten Hyppy! -teatteritapahtuma kehitetään valtakunnalliseksi Erityisryhmien Hyppy! -näyttämöpäiviksi ja Mikkeli saa uuden upean jokavuotisen tapahtuman.

Osallisuutta joka kortteliin ja kylään
Me sosialidemokraatit haluamme edistää kaikkea sellaista toimintaa, joka vahvistaa mikkeliläisten osallisuutta ja aktiivisuutta kehittää kaupunkia ja omaa asuinympäristöään.
Nuorten osallisuus ei rajoitu vain koulumaailmaan, vaan nuoria on kuultava kaupungin päätöksenteossa aktiivisesti muutenkin. Vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaedellytykset tulee turvata ja niiden toimintaa kehittää edelleen. Edistämme kansalaistoimintaa koko kaupungin alueella ja osallistuvan budjetoinnin laajempaa käyttöönottoa. Inhimillisessä ihmisten kaupungissa kaikilla sen jäsenillä on luottamusta tulevaan.

Liikunta parantaa terveyttä ja hyvinvointia
Liikunta kuuluu kaikille ja liikunnan on oltava kaikkien saatavilla. Sen merkitys jokaisen terveydelle on valtava. Kaupungin varoja kohdennettaessa tulee huolehtia siitä, että ihmiset voivat myös harrastaa edullisesti. Lähiliikuntapaikat ja salit on pidettävä kunnossa koko kaupungin alueella. Mikkelin kaupungin vision tulee olla että vuonna 2025 kaikki mikkeliläiset liikkuvat terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävästi. Liikunta ja urheilu rakentavat yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta sekä lisäävät kiinnittymistä ja osallistumista yhteiskuntaan. Mikkelin lukiolle tulee saada urheilulukio-status! Aktiivisella yhteistyöllä kaupungin, kansalaisjärjestöjen, liikuntaseurojen ja yritysten välillä on mahdollisuus tuottaa laadukkaita liikuntapalveluja, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Mikkelissä on hyvät mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan. Pidetään ne jatkossakin lähellä ihmisiä!
Mikkelissä on valtava pula sisäliikuntatiloista. Pidämme tärkeänä, että Launialan koulu saa jatkaa kouluna, eikä päiväkotina, jolloin liikuntasali puolitettaisiin. Kaikenikäiset tarvitsevat näitä tiloja.

Mieluinen harrastus jokaiselle
Sosialidemokraattien mielestä jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee turvata mahdollisuus laadukkaaseen ja ohjattuun harrastukseen, jossa voi kehittää itseään riippumatta perheen varallisuudesta. Lapsille ja nuorille on tarjottava rentoa ja luovaa vapaa-ajantoimintaa turvallisten ja kiireettömien aikuisten ohjauksessa. Tarvitaan uusia avauksia turvaamaan kaikkien kansalaisten harrastusmahdollisuudet.

Tanssitilat eläkeläisjärjestöille
SDP arvostaa kaikkien eläkeläisjärjestöjen toimintaa. Aktiivisella järjestötoiminnalla vahvistetaan ikääntyneiden asukkaidemme sosiaalista, henkistä ja fyysistä terveyttä. On ihmisoikeus asia, että eläkeläiset saavat kokea iloa ja naurua, liikuntaa ja toisen ihmisen läsnäoloa ja välittämistä. Eläkeläisten päivätanssit ovat olleet hieno perinne Mikkelissä. Tanssi on erinomaista liikuntaa ja se lisää osallistujien hyvinvointia monipuolisesti – niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti. Eläkeläistanssit ovat edullista ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa niin veronmaksajalle kuin eläkeläisille itselleen. Tavoitteemme on, että aikaansaamme tulevalla valtuustokaudella kaikkia osapuolia miellyttävän tilaratkaisun ja eläkeläisten tanssit saavat jatkua!

Kansalaistoiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä
Kansalaisjärjestöjen vapaaehtoistoiminnalla ja vertaistuella on saatu tuloksia yksinäisyyden vähentämisessä. Toiminta näkyy vapaaehtoisten käynteinä vanhusten luona juttu- ja ulkoiluseurana. Lukuisissa järjestöjen kerhoissa ja ryhmissä jutellaan, lauletaan, pelataan, näytellään ja jumpataan. SDP edistää sitä, että Mikkelin kaupungin ja kansalaisjärjestöjen kumppanuus ja yhteistyö päivitetään 2020-luvulle ja saavutamme hyvän yhteistyön järjestöjen ja kaupungin välille. Niin kaupunginosaseurojen kuin kyläyhdistysten ja aluejohtokuntien aktivoiminen ja tukeminen asukkaiden viihtymiseksi on tärkeää.
Aktiiviset ja toimeliaat korttelit ja kylät luovat työtä ja toimeliaisuutta ja lisäävät ihmisten viihtymistä elinympäristössään ja mahdollisuuksissaan käyttää palveluita. Asukastoiminnan kehittyminen luo osallisuutta ja vähentää yksinäisyyttä.

Kunniallinen vanhuus kaikille
Mikkelin asukkaista 30 % on eläkeläisiä. Tämän takia kaupunkimme edun mukaista on tukea heidän hyvinvointiaan. On tärkeää, että vanhukset saavat asua kotonaan mahdollisimman pitkään ja omaishoitajia tuetaan. Omaishoidon kehittämistyötä on jatkettava niin, että omaiset saavat riittävästi tukea, neuvontaa, ohjausta, vapaapäiviä, terveydenhuollon palveluita ja lomapalveluita sekä heille taataan vakuutusturva ja riittävä taloudellinen korvaus. Sijaishoidon muotoja on kehitettävä, jotta omaishoitajien arkea voidaan helpottaa. Vanhusten palveluasumista on oltava riittävästi tarjolla eri puolilla kaupunkia ja erilaisia yhteisöllisen asumisen muotoja on kehitettävä.

Koulutus rakentaa tulevaisuuden
Suomessa on tehty historiallinen uuden vuosituhannen merkittävin koulutusalan uudistus, kun eduskunta hyväksyi oppivelvollisuuden laajenemisen ja maksuttoman toisen asteen tutkinnon. Oppiminen on maksutonta välineitä ja kirjoja myöten. Tässä on viesti kaikille nuorille, ja myös aikuisille. Tervetuloa opiskelemaan! Suomessa 15 % jokaisesta ikäluokasta tulee työmarkkinoille vailla toisen asteen tutkintoa. Mikkelissä ja koko Etelä-Savossa tarvitsemme osaamistason nostoa, minkä tämä uudistus mahdollistaa.

Mikkelillä on hyvät mahdollisuudet jatkaa vahvana koulutuskaupunkina varhaiskasvatuksesta yliopistoon. Mikkeli tarvitsee kaikkia koulutustasoja ja siellä opiskelevia nuoria!
Koulutukseen kohdistuvia leikkauksia emme hyväksy. Tikanpellon päiväkodin ja Launialan koulun tulee jatkaa entisellään. Uusi itäinen aluekoulu valmistunee noin vuonna 2025, jolloin uusiin tiloihin voivat koululaiset siirtyä. Ennen sitä kaikkien tulee saada jatkaa entisissä kouluissaan. Itäisen koulun osalta haluamme tarkastella vielä suunnitelman järkevyyttä suhteessa alkuperäiseen ajatukseen siitä, että aluekoululla piti olla kirjasto, liikuntatiloja ja nuorisotiloja. Emme näe järkevänä riisutun version tekemistä. Myös paikkaa ehditään vielä tarkastella.

Koulujen ryhmäkokoja on pienennettävä ja henkilöstöä palkattava riittävästi. Koulunkäyntiavustajien nimike on muutettava koulunkäynninohjaajiksi. Sivistystoimessa palkkauksen on vastattava työn vaativuutta. Osaavaa työvoimaa saadaan, kun palkkaus ja työolot ovat kunnolliset.

Mikkelissä tulee tehdä NÄE NEPSY -ohjelma, jolla neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien henkilöiden ja heidän läheistensä asemaa parannetaan erityisesti varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisella asteella, kaupungin nuorisotyössä, Essoten palveluissa sekä kaikessa harrastustoiminnassa, jota kaupunki rahoituksellaan tukee. Ohjelmaan tulee kirjata keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet sekä palvelut ja tukimuodot neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämiseksi.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat sydämen asiamme
Mikkelissä on jatkossakin oltava hoitoketjut varmistava hyvätasoinen keskussairaala. Kuntalaisille on olennaista palveluiden saatavuus, sujuvuus, laatu ja hinta. Suomessa on Pohjoismaiden korkeimmat asiakasmaksut sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Tavoitteenamme on, että maksut eivät estä tarpeellisen hoidon ja avun saamista. Maksuja on alennettava. Eläkeläisköyhyys ja muu pienituloisuudesta johtuva köyhyys ovat todellista. Eivät leipäjonot aiheetta synny. Erityisesti nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin on saatava lisää osaavaa henkilöstöä. Jonot ovat aivan liian pitkät ja palveluihin ei pääse. Tämä on korjattava. Lastensuojelun korjaavista palveluista on tehtävä vähemmistö ja ennaltaehkäisevistä koteihin ja kouluihin annettavista palveluista enemmistö. Myös vammaispalveluiden toimintaa on monipuolistettava ja henkilökohtaista budjetointia kehitettävä. Haluamme Mikkeliin turvallista arkea, mikä syntyy luottamuksesta yhteiskunnallisiin palveluihin, jotka muodostavat turvaverkon hädän ja sairauden kohdatessa.

Talous vahvistuu työstä, koulutuksesta ja hyvistä palveluista
Asukkaiden hyvällä työllisyydellä, osaavan työvoiman saatavuudella ja hyvillä palveluilla Mikkelin elinvoima vahvistuu ja kaupunki voi entistä paremmin palvella asukkaitaan. Oikotietä menestykseen ei ole. Mikkelin kaupungin taloudella ei ole juurikaan liikkumatilaa.
Sosialidemokraatit kannattavat vastuullisen taloudenhoidon periaatetta, jolloin katsotaan mihin on varaa ja toimitaan sen mukaan. Kannatamme, että Etelä-Savon Energia (ESE) säilyy täysin Mikkelin kaupungin omistuksessa. Kriisikuntaleiman pelko ei saa estää järkeviä investointeja, eikä johtaa tarpeettomaan omaisuuden myymiseen. Kaupungin elinvoimaisuuden hoito ja kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen ovat parasta taloudenpitoa. Vaikutukset näkyvät pidemmän ajan kuluessa niin tuloissa kuin menoissakin ja vaikuttavat velan saamiseen ja sen takaisinmaksukykyyn.

Luonto ja Saimaa ovat Mikkelin vahvuus
Mikkelin kaunis ja puhdas luonto tulee myös tulevaisuudessa säilyttää kauniina, puhtaana ja lajistoltaan monimuotoisena. Näin myös tulevat sukupolvet pääsisivät kokemaan sen. Mikkeli ja kuntalaiset osallistuvat ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tämä vaatii radikaaleja toimenpiteitä mahdollisimman pikaisesti niin maailmanlaajuisesti kuin valtion, kunnan ja yksilön tasolla. Toiveena, että lapsenlapsemme saisivat kokea Suomen luonnon ja vuodenajat sellaisena kuin me olemme ne saaneet kokea. Tavoitteemme on tasa-arvoinen ja reilu Mikkeli, jossa ihmiset, eläimet ja luonto voivat hyvin. Meidän tulee huomioida kaavoituksessa viihtyisä asuinympäristö, luonto ja lähipalvelut. Saimaan pidämme vapaana kaivoksista. Matkailullisesti Mikkelin koko laaja alue taajamineen, maaseutuineen, järvineen ja kauniine luontoineen on valtava potentiaali, kunhan vain osaamme markkinoida ja hyödyntää sitä. Kahden paikkakunnan asumista, sen markkinointia ja houkuttelevuutta pitää tukea ja kannustaa. Mikkelin kantakaupunki on Saimaan rannalla ja lähitulevaisuudessa mm. sataman kehittämiseen meidän kannattaa satsata. Yhdessä voimme nostaa Mikkelin nykyistä huomattavasti houkuttelevammaksi keskukseksi Saimaan alueella!

Katujen korjausvelka on hoidettava
Vuosien ajan Mikkelille on kertynyt korjausvelkaa myös katujen ja tiestöjen osalta. Toistaiseksi sitä ei ole pystytty hoitamaan. Sosialidemokraatit pitävät välttämättömänä katujen kunnostamista asialliselle tasolle. Liikenneväylien hyvä kunto on merkittävä asumisviihtyisyyttä lisäävä tekijä. Liikenneväyliä suunniteltaessa ja toteutettaessa on huolehdittava kevyen liikenteen toimivuudesta ja turvallisuudesta. Tämä on merkittävä osa liikkuvaa Mikkeliä ja tukee näin kaupungin vastuulla olevaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Mikkelistä ja Essotesta hyvä työnantaja
Edellytämme kaupungilta ja Essotelta hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstön on tiedettävä ajoissa odotettavissa olevat muutokset työtehtävissä ja sen tekemisessä ja on huolehdittava riittävästä perehdyttämisestä uusiin tehtäviin. Kaikkia työntekijöitä on kohdeltava yhdenvertaisesti. Sairaanhoitajien, terveydenhoitajien, lähihoitajien, sosiaalityöntekijöiden, psykologien, psykiatrien, kuraattoreiden, varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien, kaavoittajien, rakennustarkastajien ja muiden tärkeiden ammattilaisten pula on nopeasti ratkaistava nostamalla palkkoja ja korjattava työoloja inhimillisiksi. Hyvän henkilöstöpolitiikan periaatteita on noudattava myös kaupungin omistamien yhtiöiden henkilöstöön.

Nuorisotyöttömyys nollataan ja pitkäaikaistyöttömyys puolitetaan
Sosialidemokraatit asettavat tavoitteeksi, että nuorisotyöttömyys poistetaan kokonaan ja pitkäaikaistyöttömyys puolitetaan Mikkelissä. Tavoite on mahdollista saavuttaa keskittämällä työllistymistä edistävä osaamisen vahvistaminen, työelämä ja muut keskeiset toimijat toimimaan tiiviisti yhdessä. Mikkelin on oltava tässä toiminnassa aktiivinen, koska sen päätösvallassa on huomattava osa työllistymiseen vaikuttavista voimavaroista. Pitkäaikaistyöttömyyden vähenemisellä on Mikkelille myös merkittävä taloudellinen merkitys. Jokainen työllistynyt mikkeliläinen saa oman elämänsä parempaan järjestykseen ja verotulot kasvavat. Työ tarjoaa elämään mielekästä sisältöä, arvokkuutta ja kiinnittymistä yhteisöön.

Laaja Mikkeli huomioitava
Mikkeli on pinta-alaltaan iso kaupunki. Meillä on pitkät välimatkat ja myös kaupunkimme reunoilla asuvat ovat oikeutettuja saamaan heille kuuluvat palvelut. Mikkelissä on turvattava eläkeläisten, työelämässä olevien, opiskelijoiden ja lapsiperheiden mahdollisuus asua koko laajan kaupungin alueella, sillä näin säilytetään kaupungin monimuotoisuus ja asutun ympäristön monipuolisuus. Näin voidaan pysäyttää myös vahingollinen kehitys; maaseudun ja pientaajamien asuntojen hintojen romahtaminen.

Päätöksentekoon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä
Asioiden valmistelun on oltava avointa ja läpinäkyvää, eikä päätöksentekoon saa liittyä mitään, mikä ei kestä päivänvaloa. Päätökset on aina tehtävä kuntalaisten etu edellä.
Asioita valmisteltaessa on kuultava kuntalaisia nykyistä enemmän. Sosialidemokraatit toimivat edelleen niin, että lakeja, sopimuksia ja hyvän hallinnon periaatteita noudatetaan kaikissa ratkaisuissa.

Olemme yhteistyökykyisiä
Mikään puolue ei yksin voi määrätä, miten asioita hoidetaan kaupungissa. Sosialidemokraatit lupaavat olla äänestäjiemme luottamuksen arvoisia ja työskennellä lupaamiemme asioiden puolesta yhteistyössä muiden puolueiden kanssa. Jokainen tarvitsee sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä - yksin ei pärjää kukaan. Tämä on hyvä ohjenuora myös keskustelevamman ja yhteistyökykyisemmän ilmapiiriin luomiseksi paikallispolitiikkaan. Päätökset tehdään yhdessä. Menestyäkseen Mikkeli tarvitsee muutoksen: yhteistyötä luottamuksen ja pehmeiden arvojen pohjalta, huolenpitoa lapsista, nuorista ja heikoimmista sekä hyvää hallintoa, joka nojautuu tietoon ja tutkimukseen sekä palvelee kaikkia. Olemme mukana edistämässä avointa, osallistavaa, toisia kunnioittavaa ja aikaansaavaa yhteistä kuntapolitiikkaa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit2021

Mikkelin Sosialidemokraatit ry: Olemme valinneet kuntavaaliehdokkaita!

Lauantai 17.4.2021

Kuntavaaleissa päätetään Mikkelin suunnasta ja palveluiden tulevaisuudesta, sanoo Mikkelin Sosialidemokraattien puheenjohtaja Satu Taavitsainen.

-SDP pitää aina kiinni ihmisten tasa-arvoisesta kohtelusta. Haluamme luoda hyvinvointia ja hyvää elämää Mikkeliin. Hyvinvoinnin edellytykset ovat korkea työllisyys ja toimivat peruspalvelut, kertoo varapuheenjohtaja Reijo Hämäläinen.

-Päämäärämme on aina suojella heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Jokainen meistä tarvitsee joskus tukea elämässään. Jos et muuten tiedä, mitä teet, asetu aina heikomman puolelle. Se on hyvä ohjenuora niin politiikassa kuin elämässä yleensäkin. Lopputuloksena on silloin oikeudenmukainen, ihmisen kokoinen ratkaisu, sanoo Taavitsainen.

-Haluamme kehittää kaupunkiamme yhdessä sinun kanssasi. Mikkeli on olemassa asukkaitaan varten. Tervetuloa mukaan ehdokkaaksi, äänestäjäksi, tukijaksi, jäseneksi!

Ehdokkaamme 17.4.2021 (ehdokasasettelu päättyy 4.5.2021)

Ehdokkaan nimeä klikkaamalla pääset tutustumaan hänen tarkemmin.

Anttonen Pertti, 65, luutnantti, evp
Bovellan Marko, 50, kuvataiteilija
Forsström Anna, 41, lehtori, insinööri (YAMK)
Friman Jose, 37, metallimaalari, Teollisuusliiton ammattiyhdistysaktiivi
Grönlund Reijo, 72, lehtori, työeläkkeellä
Hokkanen Marita (sit.), 68, opettaja, kaupunginvaltuutettu
Hokkanen Pia, 47, lähihoitaja, sosionomiopiskelija, äiti
Husso Aki, 41, elintarvikkeiden valmistaja, nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelija
Hynninen Jukka, 51, sähköalan erikoisammattimies, JHL-ammattiyhdistysaktiivi
Hämäläinen Reijo, 61, mielenterveyshoitaja, vammaisjärjestöaktiivi, varavaltuutettu
Jaatinen Hannu, 64, meriammattilainen, eläkkeensaaja
Juhola Jatta, 44, projektipäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri, kaupunginvaltuutettu
Korhonen Arto, 54, kauppateknikko, myyjä, yhdistysaktiivi
Kuitunen Soile, 50, toimitusjohtaja, valtiotieteiden tohtori, kaupunginvaltuutettu
Lehkonen Raine Leena, 66, opettaja, filosofian maisteri, kaupunginvaltuutettu
Nykänen Reijo, 58, konepuuseppä
Nyyssönen Nina, 41, lähihoitaja, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varavaltuutettu
Oborochan Alexey, 45, sähköasentaja ESE:llä, sähköverkkoasentajaopiskelija
Pajunen Tarmo, 66, radioverkkoasiantuntija, teknikko, eläkkeensaaja
Poikolainen Stig, 78, koneenhoitaja, eläkkeensaaja, järjestöaktiivi
Pulkkinen Rauno, 78, sairaanhoitaja, osastonhoitaja, eläkeläinen
Pyrhönen Heikki, 58, toiminnanjohtaja, järjestöaktiivi
Pöyry Lasse, 44, vanhempi ekonomisti, yhteiskuntatieteiden maisteri
Rossi Jukka, 62, teknikko, myyntiasiamies, järjestöaktiivi
Seppänen Rauno, 63, kirjastonhoitaja, humanististen tieteiden kandidaatti
Särkkä Heidi, 40, terveydenhoitaja (AMK), psykologian opiskelija, lapsiperhejärjestöaktiivi
Taavitsainen Hannu, 70, vapaa toimittaja, kaupunkitutkija
Taavitsainen Satu, 44, toiminnanjohtaja, sosionomi (AMK), varakansanedustaja
Tiimonen Ali, 58, vesihuoltomestari, JHL ja SAK-ammattiyhdistysaktiivi
Tikkanen Vesa, 64, huoltoteknikko, työeläkkeellä
Tissari Jenni, 33, sairaanhoitaja (YAMK), seksuaalineuvoja, projektipäällikkö, kaupunginvaltuutettu
Tomminen Joni, 50, linja-autonkuljettaja, opiskelija, vammaisjärjestöaktiivi
Tullinen Hannu, 68, kaupunginvaltuutettu, työeläkkeellä, Teollisuusliiton ammattiyhdistysaktiivi
Ukkonen Osmo, 74, lehtori, työeläkkeellä, kirjailija
Vainio Hanne, 46, vanerityöntekijä, varavaltuutettu, kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit, sdp, mikkeli

Mikkelin Sosialidemokraattien kuntavaalitavoite: Tanssitilat Mikkelin eläkeläisjärjestöille!

Lauantai 16.1.2021

SDP arvostaa kaikkien eläkeläisjärjestöjen toimintaa. Aktiivisella järjestötoiminnalla vahvistetaan ikääntyneiden asukkaidemme sosiaalista, henkistä ja fyysistä terveyttä. On ihmisoikeus asia, että eläkeläiset saavat kokea iloa ja naurua, liikuntaa ja toisen ihmisen läsnäoloa ja välittämistä.
 
-Eläkeläisten päivätanssit ovat olleet hieno perinne Mikkelissä. Tanssi on erinomaista liikuntaa ja se lisää osallistujien hyvinvointia monipuolisesti – niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti. Eläkeläistanssit ovat edullista ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa niin veronmaksajalle kuin eläkeläisille itselleen, sanoo Mikkelin Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja, entinen SDP:n kansanedustaja Satu Taavitsainen.
 
Taavitsainen kertoo, että kaupungin poistettua yllättäen perinteisen tanssipaikan vanhan Sotkun eläkeläisten tanssikäytöstä, ovat he olleet kodittomina. Meidän tavoitteemme on, että aikaansaamme tulevalla valtuustokaudella kaikkia osapuolia miellyttävän ratkaisun ja eläkeläisten tanssit saavat jatkua!
 
-Mielestämme Mikkelin tulee edistää eläkeläisille mahdollisuus pysyä yhteiskunnan täysipainoisina jäseninä ja tukea eläkeläisten hyvää elämää Mikkelissä ja jokaisen osallisuutta julkiseen, sosiaaliseen ja kulttuurielämään. Eläkeläiset haluavat viettää virkeää vanhuutta ja myös palvella omaa yhteisöä esimerkiksi vapaaehtoisina kykyjensä mukaisissa tehtävissä.
 

Kansalaistoiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä Mikkelissä

 
Mikkelin Sosialidemokraattien varapuheenjohtajan, vammaisjärjestöaktiivi, Reijo Hämäläisen mukaan eläke- ja muiden kansalaisjärjestöjen vapaaehtoistoiminnalla ja vertaistuella on saatu tuloksia yksinäisyyden vähentämisessä.
 
-Toiminta näkyy vapaaehtoisten käynteinä vanhusten luona juttu- ja ulkoiluseurana. Lukuisissa järjestöjen kerhoissa ja ryhmissä jutellaan, lauletaan, pelataan, näytellään ja jumpataan, muistuttaa Hämäläinen.
 
-Kaikilla eläkeläisillä tulee olla oikeus ja mahdollisuus, niin halutessaan, nauttia ihmissuhteista, luonnosta, kulttuurista, terveellisestä maistuvasta ruuasta ja elämää täynnä olevasta arkipäivästä.
 
-Useissa kaupungeissa eläkeläisjärjestöjen toiminta-avustukset ovat merkittäviä ja järjestöille annetaan jopa maksutta toimitiloja. SDP tulee edistämään sitä, että Mikkelin kaupungin ja kansalaisjärjestöjen kumppanuus ja yhteistyö päivitetään 2020-luvulle ja saavutamme hyvän yhteistyön järjestöjen ja kaupungin välille, päättävät Taavitsainen ja Hämäläinen.
______________________________

Mikkelin Sosialidemokraatit ry on Mikkelin seudun suurin puolueosasto jäsenmäärältään ja valtuutettujen lukumäärältään.

Yhdistyksemme jäseniä on monissa merkittävissä tehtävissä. Toimintamme keskeinen osa on mukanaolo Sosialidemokraattisen puolueen paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa toiminnassa.

Keskeinen ajatuksemme on välittömän, toverillisen ja viihtyisän ilmapiirin ylläpitäminen toiminnassamme. Tapaamme myös muiden asioiden kuin politiikan merkeissä, ne ovat osa elävää perinnettämme. Yhdistyksen toiminta on väylä saattaa jäsenten ajatukset suoraan päätöksentekijöiden pöytään.

Haluamme kehittää kotikaupunkiamme yhdessä sinun kanssasi. Mikkeli on olemassa asukkaitaan varten. Tervetuloa mukaan ehdokkaaksi, äänestäjäksi, tukijaksi, jäseneksi!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit, sdp, mikkeli, tanssi, eläkeläiset, vanha sotku, järjestö

Etelä-Savon Energia on pidettävä kaupungin omistuksessa

Torstai 14.1.2021

SDP:n Mikkelin valtuustoryhmä käsitteli 10.1.2021 ryhmäkokouksessaan Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyä. SDP:n valtuustoryhmä ei kannata Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) vähemmistöosuuden myyntiä. ESE tulee pitää kaupungin 100 prosenttisessa omistuksessa.

Sen sijaan SDP:n valtuustoryhmä hyväksyy energiatyöryhmän suosituksen mukaisesti Suur-Savon Sähkö Oy:n (SSS) osakeomistuksen uudelleenjärjestelyt luotettavan pääomasijoittajan kanssa. Kaupunki omistaa 14 prosenttia SSS:n osakkeista. Valtuustoryhmämme haluaa, että kaupunki käynnistää heti keskustelut ja neuvottelut järjestelyn aikaansaamiseksi. Sijoittajan valinnassa pitää olla pää kylmänä ja perustaa se faktoihin.

Vuosilta 2018 ja 2019 kaupungin taseeseen muodostuneet 42,2 miljoonan euron alijäämät ovat pääosin kertyneet Essoten sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntalaskutuksen ja Otavian nettilukion valtionosuuden keskeytyksen ja takaisinperinnän takia. Essoten isoille kuntalaskutuksille ei Mikkeli ole mahtanut mitään. Ihmiset sairastuvat ja vanhenevat tarviten laadukasta hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa. Emme syyllistä Essotea tilanteesta.

Suomen oikeusjärjestystä tulee noudattaa ja kuntalain mukaan Mikkelin tulee kattaa alijäämät vuoden 2023 loppuun mennessä. Tähän lain velvoittavuuteen ei ole mitään pakotietä. Valtiolta ei ole tulossa helpotuksia kaupungin alijäämien kattamiseen ja jokaisen tulee tiedostaa tämä ja perustaa ajattelunsa tosiasioille. Kaupunki on vakavassa päätöksentekotilanteessa. Vastuullista kuntataloudenhoitoa on esittää ratkaisu tilanteesta eteenpäin pääsemiseksi.

SDP ei näe mahdollisena saada käyttötaloudesta 42,2 miljoonan euron leikkauksia kolmen vuoden aikana. Se olisi erittäin tuhoisaa kaupunkilaisten peruspalveluille, kuten varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadulle, sekä kulttuuri-, nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja työllisyyspalveluille. Näistä pitäisi leikata 14 miljoonaa euroa joka vuosi, mikä käytännössä tarkoittaisi kaikkien ei-lakisääteisten palveluiden lakkauttamista ja lakisääteisten tason rajua laskua.

Tietenkin SSS:n osakeomistuksen uudelleenjärjestelyn jälkeen on huolehdittava vastuullisesti kuntataloudesta vahtien, ettei alijäämää pääse enää kertymään.

Haluan muistuttaa 10 vuotta sitten päätöksenteossa olleesta ESE:n ja SSS:n fuusio-hankkeesta, jossa Mikkeli olisi käytännössä ilmaiseksi antanut ESE:n ja verkko-omaisuuden SSS:lle.

Luojan kiitos, että muutosesitykseni tuolloin voitti. Me vastaan äänestäneet pelastimme kaupungin satojen miljoonien eurojen arvoisen omaisuuden, omat sähkö- ja kaukolämpöverkot.

Edelleenkin ESE:stä luopuminen ja tuo fuusioratkaisu olisi kaupungin ja asukkaidemme edun vastainen.

Satu Taavitsainen
SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja
Kaupunginvaltuutettu
Puheenjohtaja, Mikkelin Sosialidemokraatit ry

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit, sdp, mikkeli, ese